• exchange3
  • Oпштина Деспотовац
  • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Образовање

Предшколско образовање

На територији општине Деспотовац постоји једна предшколска установа „Рада Миљковић“ са седиштем у Деспотовцу и истуреним забавиштима у Ресавици, Вел.Поповићу, Јасенову, Ломници, Плажану, Медевеђи , Стењевцу, Балајнцу, Пањевцу, Сладаји, Стрмостену и Богави.

Дечји вртић као Установа основан је 1979.год. Рад је почео у новосаграђеном објекту у Деспотовцу са мањим бројем деце, васпитних група и стручних радника. Савремена друштвена кретања су указивала све већу потребу отварања нових васпитних група и проширење капацитета постојећег објекта у Деспотовцу. Тако да, након отварања вртића у Деспотовцу почео је са радом и вртић у Јасенову (1980.) затим у Ресавици, Плажану итд. Данас постоје објекти у Деспотовцу, Ресавици, Вел.Поповићу и Јасенову који су наменски грађени и пружају потребне услове за рад са децом. У Ломници су адаптиране просторије школе и исте задовољавају потребе а у Плажану, Стењевцу, Медвеђи, Деспотовцу, Балајнцу се користи по једна школска учионица. За нове предшколске групе у Пањевцу, Сладаји, Богави и Стрмостену биће коришћен школски простор.

Постојећа опрема у свим васпитним групама је у складу са нормативима. Сви објекти и просторије су опремљени одговарајућом опремом и намештајем. Опрема је у добром стању и мања оштећења се редовно поправљају ради бољег очувања и дужег трајања. Све радне собе у којима се обавља највећи део васпитно-образовног рада са децом опремљене су неопходним дидактичким материјалом и играчкама, а ради се на попуњавању арсенала играчака како од природног и амбалажног материјала тако и играчака фабричке производње.

Тренутно постоје следећи облици предшколског васпитања и образовања:
-  Целодневни боравак  (деца узраста 1-7 година) је организован у објектима у Деспотовцу и Ресавици и то 7 васпитних група у Деспотовцу, и 2 у Ресавици. Деца проводе 10 сати дневно  у вртићу и то  од 6,30 до 16,30 часова с обзиром да овакав распоред највише одговара запосленим родитељима.
-  Организовање обавезног припремног предшколског програма
- Намењем је припреми деце која у наредној школској години полазе у школу.Васпитни рад у овим групама трајаће 4 сата дневно.Ове групе раде у Деспотовцу, Ресавици, Плажану, В.Поповићу, Ломници, Јасенову, Медвеђи,Сладаји, Стрмостену, Пањевцу, Богави, Балајнцу, и Стењевцу.
- Повремени облици рада организују се у зависности од интересовања деце и њихових родитеља и могућности установе, а подразумева организовање играоница, радионица,ликовних радионица, плесних школа...
-  Одмор и рекреација
-  Основна функција овог облика рада је подстицање и допринос складном расту и психофизичком развоју.
-  Исхрана деце је организована у складу са нормативима, прилагођена је узрасту детета, води се рачуна о хигијени просторија у којима се храна једе, итд.
-  Превентивна здравствена заштита која подразумева организовање оптималних услова за очување и унапређење здравља деце. Посебно место заузима организација живота деце, системска брига за околину и услове у којима дете борави и контрола санитарно – хигијенских услова.

Број деце у предшколској установи у Деспотовцу и истуреним забавиштима

Место Број деце
јаслице обданиште предшколско укупно
Деспотовац 36 51 74 161
Ресавица 9 26 21 56
Плажане 8 8 10 26
В.Поповић     11 11
Ломница     12 12
Јасеново     8 8
Стењевац     11 11
Медвеђа     5 5
Балајнац     8 8
Стрмостен     11 11
Сладаја     9 9
Пањевац     8 8
Богава     8 8

Извор: Локална самоуправа

Почела   је  доградња  предшколске  установе  “Рада Миљковић”  која  ће  омогућити  да  установу похађа  још  180  детета. Капацитет  новог  дограђеног  дела  биће  51  место за децу узраста од 12-36 месеци и 129 места за децу  узраста од 1 до 7 год. Реализацијом овог пројекта повећаће се капацитет и побољшати квалитет образовне установе “Рада Миљковић”.

Основно образовање

На територији општине Деспотовац постоје 5 основних школа и то:

  • О.Ш.”Деспот Стеван Високи” у Деспотовцу
  • О.Ш. “Стеван Синђелић” у Великом Поповићу
  • О.Ш. “Вук Караџић” у Ресавици
  • О.Ш. “Ђура Јакшић” у Плажану
  • О.Ш. “Стеван Немања” у Стењевцу

Преглед основних школа са бројем ученика и наставника

Назив школе Локација Број наставника Број ученика Број ученика по разредима
I II III IV V VI VII VIII
Д.Стеван Високи Деспотовац 56 741 91 84 82 92 76 107 102 107
Ђура Јакшић Плажане 19 190 12 10 30 18 31 15 28 22
Стеван Немања Стењевац 38 419 33 39 50 54 41 59 59 47
Стеван Синђелић В.Поповић 33 355 39 31 42 39 34 37 40 38
Вук Караџић Ресавица 24 269 28 22 20 23 21 34 528 25
Укупно 170 2.057 269 211 270 270 266 246 273 252

Извор: Локална самоуправа

Основна школа „Деспот Стеван Високи“ има седиште у Деспотовцу,а у свом саставу има шест истурених одељења и то : Ломница, Буковац, Витанце, Трућевац, Бељајка и Милива. Укупан број ученика је 741, а од тога основно образовање у трајању од четири године, од I до IV разреда  похађа укупно 349 ученика а други циклус основног образовања од V до VIII разреда похађа 392 ученик.

Преглед броја ученика у ОШ Деспотовац и њеним истуреним одељењима

разреди Деспотовац Ломница Буковац Витанце Трућевац Бељајка Милива укупно
I 64 11 5 2 3 1 5 91
II 62 7 3 6 4 - 2 84
III 51 12 3 3 6 3 4 82
IV 67 3 8 9 4 1   92
V 76 - - - - - - 76
VI 107 - - - - - - 107
VII 102 - - - - - - 102
VIII 107 - - - - - - 107
Укупно 636 33 19 20 17 5 11 636

Извор: Локална самоуправа

Што се тиче структуре запослених у школи, у овој школи је запослено 81 радника, од тога на неодређено време  72 радника, а на одређено време 9 радника. Основна школа "Стеван Синђелић" има седиште у Великом Поповићуи истурена одељења у Медвеђи, Јасенову, Брестову, Богави и Балајнцу. Укупан број ученика у школи је 300, и то 151 ученика од I до IV разреда и 149 ученикаод V до VIII разреда. У школи су запослена 43 радникаод чега наставно особље чини 30 радника а ненаставно особље 13 (4 административна и 9 помоћних радника).

Преглед броја ученика у ОШ Велики Поповић и њеним истуреним одељењима

разреди В.Поповић Медвеђа Брестово Богава Балајнац Јасеново укупно
I 17 9 - 5 5 3 39
II 16 5 1 5 4 - 31
III 14 9 2 7 5 5 42
IV 13 8 - 12 2 4 39
V 34 - - - - - 34
VI 37 - - - - - 37
VII 40 - - - - - 40
VIII 38 - - - - - 38
Укупно 209 31 3 29 16 12 300

 Извор: Локална самоуправа

Основна школа „Вук Караџић” са седиштем у Ресавици и истуреним одељењима у Сењском руднику и Равној реци. Укупан број ученика је 201, од тога од I до IV разреда  93 ученика,а од V до VIII разреда 108 ученика. Укупан број радника је 37и то  26 наставника и 11 радника који припадају ненаставном особљу.

Преглед броја ученика у ОШ Ресавица и истуреним одељењима:

разреди Ресавица Равна река Сењски рудник Укупно
I 20 1 7 28
II 22 - - 22
III 16 2 2 20
IV 19 2 2 23
V 21 - - 21
VI 30 - 4 34
VII 24 - 4 28
VIII 22 - 3 25
Укупно 174 5 22 201

Извор: Локална самоуправа

Основна школа „Ђура Јакшић” са седиштем у Плажану и истуреним одељењима у Грабовици и Златову. Укупан број ученика школе је 166, о тога од I до IV разреда 70 ученика, од V до VIII разреда 96 ученика. Укупан број запослених је 25, и то наставно особље 18, пет помоћних радника и 1 административни радник.

Преглед броја ученика у ОШ Плажане и истуреним одељењима

разреди Плажане Грабовица Златово укупно
I 7 5 - 12
II 7 - 3 10
III 10 10 10 30
IV 5 9 4 18
V 31 - - 31
VI 15 - - 15
VII 28 - - 28
VIII 22 - - 22
Укупно 125 24 17 166

Извор: Локална самоуправа

Основна школа “Стеван Немања” са седиштем у Стењевцу и истуреним одељењима у Дворишту,Поповњаку, Језеру, Јеловцу, Стрмостену, Сладаји, Пањевцу и Липовици. Укупан број ученика је 382 и то од I до IV разреда 176 ученика, од V до VIII 206 ученика. Укупан број запослених радника је 51.

Преглед броја ученика у ОШ Стењевац и истуреним одељењима

разреди Стењевац Двориште Јеловац Стрмостен Сладаја Пањевац Липовица Поповњак Језеро Укупно
I 2 2 - 4 3 3 4 4 11 33
II 6 4 2 8 12 2 5 -   39
III 3 5 2 9 14 6 6 2 3 50
IV 5 2 2 13 14 6 5 4 3 54
V 41 - - - - - - - - 41
VI 59 - - - - - - - - 59
VII 59 - - - - - - - - 59
VIII 47 - - - - - - - - 47
Укупно 222 13 6 34 43 17 20 10 17 382

Извор: Локална самоуправа

Средње образовање

Једна од претпоставки економског развоја општине је и постојање образовних установа које ће школовати потребне стручњаке различитих профила, међутим развој средњешколског образовања на локалном нивоу зависи од бројних спољних фактора школског система. На територији општине Деспотовац постоји једна средња школа и то Техничка школа „Петар Жалац”.

Образована је 1964.године, и тренутно образује млади кадар из следећих области:

  • електротехника
  • машинство и обрада металa
  • трговина, угоститељство и туризам

Преглед средњих школа

Назив школе Локација Број наставника Број одељења укупан број ученика
Петар Жалац Деспотовац 36 19  

Извор: Локална самоуправа

Број ученика према образовним профилима

Образовни профил Број ученика
Електротехничар рачунара 95
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 38
Аутомеханичар, механичар привредне механизације 19
Аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике 31
Кувар, конобар 63
Трговац 44
Туристички техничар 119
Економски техничар 32
Укупно 4

Извор: Локална самоуправа