• exchange3
 • Oпштина Деспотовац
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Локална самоуправа

Структура јавне управе

Институције јавне управе

Под институцијама јавне управе, на територији општине Деспотовац, подразумевају се Скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа.

 • Скупштина општине – 45 одборника, изабраних  на непосредним изборима 
 • Председник општине кога бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
 • Општинско веће – 9 чланова, бира их Скупштина општине тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Скупштина општине

У надлежности Скупштине општине су следеће активности:

 • Доноси статут општине и пословник Скупштине;
 • Доноси буџет и завршни рачун општине;
 • Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • Доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 • Доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • Доноси прописе и друге опште акте;
 • Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • Поставља и разрешава секретара Скупштине;
 • Бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;
 • Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 • Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • Доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 • Обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са Пословником образују се стална радна тела. Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.
Скупштина, по потреби, образује повремена радна тела ради разматрања одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности Скупштине.
Стална радна тела су одбори и комисије. Одбори и комисије имају 7 чланова. Чланови радних тела бирају се из реда одборника и грађана, с тим што се председник радног тела бира из реда одборника. Број чланова радног тела из састава одборника и грађана утврђује се актом о образовању радног тела. Број грађана који су чланови радног тела, по правилу, не може бити већи од једне трећине од укупног броја чланова радног тела. Одбори Скупштине су:

 • Одбор за питање локалне самоуправе;
 • Одбор за буџет и финансије;
 • Одбор за урбанизам, саобраћај, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине;
 • Одбор за привреду, пољопривреду и шумарство;
 • Одбор за друштвене делатности;
 • Одбор за омладину.

Комисије Скупштине су:

 • Комисија за Статут и нормативну делатност;
 • Комисија за избор, именовања и административне послове;
 • Комисија за представке и предлоге.

Захтеви из надлежности Скупштине подносе се писмено или преко писарнице Општинске управе, а потом се достављају надлежним радним телима, а радна тела разматрају исте и достављају Скупштини на одлучивање.
Сва акта Скупштине општине Деспотовац налазе се у архиви Скупштине Општине. Она у својој архиви поседује издата мишљења, записнике са седница, одлуке и решења.

Скупштина општине ставља на увид донете одлуке, решења и записнике са седница (осим у случају када се ради о актима донетим на седницама које су затворене за јавност).   

Захтев Скупштини Општине за остваривање права и приступ информација може се поднети усмено или писмено. У захтеву се мора навести назив акта у коме се тражи увид. Подносилац захтева не сноси трошкове увида у акте, већ само трошкове умножавања.
Скупштина општине има председника Скупштине, заменика председника и секретара.

Председник Скупштине стара се о припремању седнице, сазива седницу и председава седницом Скупштине. Заменик председника Скупштине замењује председника Скупштине у случају његове одсутности. Секретар Скупштине стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и организовањем седница Скупштине и њених радних тела.   
Скупштина општине ради у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Деспотовац и Пословником о раду Скупштине општине.

Пословником Скупштине општине прописано је да седницама скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства јавности. Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока седнице.

Председник општине

Надлежности председника општине подразумевају обављање следећих активности:

 • Представља и заступа општину;
 • Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
 • Наредбодавац је за извршење буџета;
 • Усмерава и усклађује рад општинске управе;
 • Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
 • Врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Општинско веће

Општинско веће има надлежност за следеће активности:

 • Предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • Врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • Поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Општинска управа

У надлежностима општинске управе су следеће одговорности:

 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
 • Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 • Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Локална самоуправа општине Деспотовац ефикасно је спровела принцип рада карактеристичан за механизме које намеће концепт Е-управа.
У те сврхе, формиран је одсек за информационе технологије и систематизована су два радна места за потребе рада истог: систем администратор и ИТ техничар.
Локална самоуправа је опремљена и модернизована са два сервера, 48 радних станица, три штампача, два фотокопир апарата и једним пројектором.

Техничку опремљеност прати и одговарајућа софтверска подршка која обухвата системски софтвер, тзв. сервер-сајд софтвер, као и кориснички софтвер. Софтвери обухватају различите типове база података, апликација, попут апликације за буџет и обрачун плата, за локалне приходе и за праћење рачуна, као и остале техничке елементе софтвера попут антивирус програма, маил сервера и сл.
Локална самоуправа има свој веб портал http://www.despotovac.rs, преко којег је омогућено пружање услуга грађанима попут наручивања извода из матичних књига, провера уписа у бирачки списак и др.
Приступ интернету је омогућен запосленима путем ADSL конекције са ограниченим коришћењем у смислу постојања листе одобрених сајтова.
Претходно наведена структура локалне самоуправе општине Деспотовац може се представити у виду следећег органограма:

Органограм Општинске управе [кликни за слику]